KLAUZULA INFORMACYJNA 

o przetwarzaniu przez MT Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa danych osobowych.

Szanowni Państwo, 

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 – zwanym dalej „RODO”) pragniemy poinformować Państwa o zasadach przetwarzania przez MT Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu w związku z tym prawach. 

Administratorem danych  osobowych jest MT Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa z siedzibą w Dobrzewinie ul. Strażacka 11, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego nr 0000529051, NIP: 5882406674, REGON: 360000082. 

W sprawach związanych z przetwarzaniem i ochroną danych osobowych wyznaczony został punkt kontaktowy w postaci adresu e-mail: biuro@baltickamper.pl Kontakt we wskazanych sprawach możliwy jest także w postaci tradycyjnej korespondencji na adres administratora z dopiskiem: „Ochrona Danych Osobowych” oraz osobiście pod adresem ul. Strażacka 11 80-209 Dobrzewino.

Podane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane w następujących celach:
– sporządzania ofert, wykonania umowy wynajmu bądź usługi – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, aż do czasu zakończenia umowy,
– marketingu bezpośredniego – do czasu zakończenia umowy lub złożenia sprzeciwu,
– finansowo-księgowych – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania przepisów prawa podatkowego,
– obrony przed roszczeniami i dochodzenia roszczeń – do czasu wygaśnięcia okresu roszczeń zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego,
– prowadzenia procesów reklamacyjnych.

Posiadacie Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu (np. jeśli dane są przetwarzane na podstawie Państwa zgody lub w celach marketingowych czy udostępniania Państwa danych); posiadacie Państwo prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie. W celu cofnięcia zgody możecie Państwo skontaktować się z administratorem danych w naszej siedzibie przy ul. Strażacka 11 80-209 Dobrzewino lub wysyłając wiadomość e-mail na adres:  biuro@baltickamper.pl

 Macie Państwo również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni dobrowolne. 

Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez MT Transport Sp. z o.o. Spółka Komandytowa w ramach zawieranych z Państwem umów.